Impresszum

Az üzemeltető adatai:

Név: Kovácsné V. Beáta
Cím: 1165 Budapest Gyűszűvirág u.13.
E-mail: icoachu3@gmail.com
Adószám: 53004084-1-42
Engedélyszám: 50297124
Vállalkozói tevékenység kezdete: 2016.02.05
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-99049/2016.


A tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Do Média Kft.
Cím: 2500 Esztergom, Petőfi Sándor u. 31.
E-mail: hello@domdom.hu

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

Az adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató biztosítja, hogy Kovácsné Veszeli Beáta, mint Adatkezelő, az általa kezelt adatokat az adatvédelem elveinek és az adatbiztonság követelményeinek megfelelően kezeli. A jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát megakadályozza. Adatkezelő a kezelt adatok védelme érdekében a szükséges technikai és egyéb intézkedéseket megteszi. Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát, és vállalja, hogy adatkezelése mindenben megfelel a hatályos jogszabályoknak.


A jelen tájékoztató az icoachu.hu weboldalon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott, hírlevél küldéséhez kapcsolódó adatok kezelésére vonatkozik. Az adatok kezelését Kovácsné V. Beáta egyéni vállalkozó (továbbiakban: Adatkezelő) végzi. Az adatok feldolgozását Rocket Science Group (továbbiakban: Adatfeldolgozó) végzi. Az adatokat kizárólag hírlevél kiküldésére és az ezzel kapcsolatos tájékoztatásra használjuk, azokat harmadik fél számára nem adjuk ki.


Adatkezelő adatai
Név: Kovácsné V. Beáta
Cím: 1165 Budapest Gyűszűvirág u.13.
E-mail: icoachu3@gmail.com
Adószám: 53004084-1-42
Engedélyszám: 50297124
Vállalkozói tevékenység kezdete: 2016.02.05


Adatfeldolgozó adatai
Név: Rocket Science Group
Cím: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308
Brand: MailChimp


Adatkezelés

Az adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató jogalapja:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv) 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv), - az),
 • személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv),
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv),
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
 • az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art. tv.)
 • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv)


Az adatkezelés helye: 1165 Budapest Gyűszűvirág u.13.
Az adatkezelés célja: hírlevél küldés és ezzel kapcsolatos tájékoztatás.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a feliratkozó önkéntes törlési kérelme, alapján valósul meg.
Az érintettek köre: hírlevél feliratkozók.
A kezelt adatok köre: hírlevél feliratkozók által megadott név és e-mail cím.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az Adatkezelő egyéni vállalkozó és annak hírlevél küldéssel foglalkozó munkavállalói.
Az adatok továbbítása: Az adatokat kizárólag az adatfeldolgozó felé továbbítjuk, aki a hírlevél küldés technikai megvalósításáért felel. A továbbított adatok a feliratkozó önkéntes törlési kérelme alapján törlésre kerülnek.

Jogorvoslat

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://naih.hu

Cookie-k (sütik)

Az icoachu.hu weboldal cookie-kat használhat az űrlapok ismételt kitöltésének megelőzésre, és személyhez nem köthető statisztikai adatokat gyűjtésére.